Thông báo v/v Sinh nhật Hòa thượng Viện trưởng sáng lập (14-10-2011)


                GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM                           Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    ------š]›------                                                                   ----------o0o----------

                                         Số:      TB/HVPG

 

TP. HCM, ngày 13 tháng 10  năm 2011

 

THÔNG BÁO
V/v Sinh nhật Hòa thượng Viện trưởng sáng lập

Kính quý ân đức giáo dục – đào tạo của Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU - Viện trưởng sáng lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh;

Thừa lệnh Hòa thượng Viện trưởng, cung thỉnh chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành, kính mời chư vị Giảng viên Học viện, nhân viên Viện Nghiên cứu và Ban đại diện các lớp khóa VIII, khóa IX, khoa Đào tạo từ xa khóa I và khóa II đến Học viện để tháp tùng cùng chư Tôn đức đi đảnh lễ Hòa thượng sáng lập nhân ngày sinh nhật của Ôn.  

Thời gian: Thứ Năm, lúc 14 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2011.

Nay thông báo,

TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HỌC VIỆN

Phó Viện trưởng Tổ chức hành chánh

 

 

Đã ký và đóng dấu

 

 

HT. THÍCH ĐẠT ĐẠO

 

Nơi nhận:

- Hội đồng Điều hành

- Ban giảng huấn

- Thiền viện Vạn Hạnh

-  Văn phòng Học viện

-  Ban đại diện các lớp, các khoa