Thông báo Lễ Tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân và Tổng Khai giảng 2017 (08-09-2017)


XEM THÔNG BÁO

 

Ghi chú: Buổi lễ Tốt nghiệp và Khai giảng tổ chức tại Cơ sở 2.