Danh sách Học viên ĐTTX 5 không đủ điều kiện chuyển điểm (09-11-2017)


XEM DANH SÁCH

 

* Ghi chú:

Những học viên đã nộp đơn xin chuyển điểm mà không có tên trong danh sách này xin vui lòng xem danh sách được chuyển điểm được ký duyệt đăng tải trên trang web trường.

Đây là những trường hợp nộp đơn chuyển điểm trễ hạn so với thông báo Văn phòng đưa ra. Văn phòng đã linh động trình lên chư Tôn đức lãnh đạo để giải quyết, do đó danh sách ký duyệt bị trễ, quý vị nên hoan hỷ.

Mọi thắc mắc, khiếu nại Học viên vui lòng làm đơn nộp trực tiếp tại văn phòng. Nhân viên sẽ không tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại thông qua điện thoại.