Trung quán luận (16-04-2017)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3):

 

1. Giới thiệu tổng quan

2. Các bài kệ: Tán Phật, Bát bất trung đạo

3. Quán nhân duyên

4. Quán khứ lai

5. Quán khứ lai (tt)

6. Quán lục tình, ngũ ấm

7. Quán lục tình, ngũ ấm (tt)

8. Quán lục chủng, quán nhiễm

9. Quán lục chủng, quán nhiễm (tt)

10. Ôn tập

11. Ôn tập (tt)

12. Quán bản tế

13. Quán khổ, quán hành

14. Quán hành (tt)

15. Quán hành, quán hòa hợp

16. Quán hòa hợp

17. Quán bản tánh

18. Quán phược giải

19. Quán phược giải (tt), Ôn tập

 

 

FILE BỔ SUNG (*mp3)

 

1. Bài giảng ngày 08-01-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 08-01-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 15-01-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 15-01-2017 (2)

* Vấn đề thi lại giữa kỳ môn Dị bộ tông luân luận

 

5. Bài giảng ngày 19-2-2017 (1)

6. Bài giảng ngày 19-2-2017 (2)

7. Bài giảng ngày 02-04-2017 (1)

8. Bài giảng ngày 02-04-2017 (2)

9. Bài giảng ngày 16-04-2017 (1)

10. Bài giảng ngày 16-04-2017 (2)

 

 

 

* Giáo trình tham khảo

 

ĐỀ TIỂU LUẬN

Giáo thọ: ĐĐ.TS. Thích Trí Minh

Ngày ra đề: 10-01-2017

 

Đề tài: Phân tích bài kệ "Bát bất trung đạo" trong Trung quán luận.