Kinh Pháp hoa (25-04-2017)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

 

1. Giới thiệu Kinh Pháp Hoa (1)

2. Giới thiệu Kinh Pháp Hoa (2)

3. Kết cấu, nội dung các phẩm

4. Kết cấu, nội dung các phẩm (tt)

5. Khái niệm Nhị đế

6. Nhị đế (tt)

7. Ôn tập

8. Ôn tập (tt)

9. Nhị đế (tt1)

10. Nhị đế (tt2)

11. Nhất thừa

12. Tam thừa

13. Các khái niệm (tt), Tứ đế

14. Tứ đế

15. Duyên khởi

16. Duyên khởi (tt)

17. Lục độ

18. Như thị

19. Bảy ví dụ trong Kinh Pháp Hoa (1)

20. Bảy ví dụ trong Kinh Pháp Hoa (2)

 

 

 

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

 

1. Bài giảng ngày 07-01-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 07-01-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 25-02-2017

4. Bài giảng ngày 04-03-2017 (1)

5. Bài giảng ngày 04-03-2017 (2)

6. Bài giảng ngày 02-04-2017 (1)

7. Bài giảng ngày 02-04-2017 (2)

8. Bài giảng ngày 15-4-2017 (1)

9. Bài giảng ngày 15-4-2017 (2)

 

 

ĐỀ TIỂU LUẬN

Môn: Kinh Pháp Hoa

Giáo thọ: TT.TS. Thích Tâm Đức

 

ĐỀ: Học viên hãy phân tích một khái niệm bất kỳ trong Kinh Pháp Hoa.

 

Ngày ra đề: 03/03/2017

 

TƯ LIỆU THAM KHẢO

 

1. Đề cương môn học