Thắng pháp tập yếu luận (02-12-2017)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

 

FILE ÂM THANH (*.mp3):

 

1. Bốn thắng pháp

2. Bốn loại tâm

3. Tám tâm tham

4. Tám tâm tham (tt), hai tâm sân, hai tâm si

5. Tâm vô nhân, duy tác vô nhân

6. Tâm dục giới tịnh hảo

7. Giới thiệu tạng Pali (NS.TS. Tín Liên giảng)

8. Giới thiệu tạng thắng pháp (NS.TS. Tín Liên giảng)

9. Ôn giữa kỳ

10. Tâm sở

11. Tâm sở (tt)

12. Tâm sở (tt1)

13. Tâm sở (tt2)

14. 215 pháp

15. Tâm sở biệt cảnh

16. Tâm sở biệt cảnh (tt)

17. Tâm sở bất thiện

18. Tâm sở tà kiến

 

FILE BỔ SUNG (mp3)

 

1. Tầm quan trọng của Vi diệu pháp

2. Ý nghĩa của Vi diệu pháp

3. Ý nghĩa của Vi diệu pháp (tt)

4. Nội dung Vi diệu pháp

5. Giới thiệu tạng Pali (NS.TS. Tín Liên giảng)

6. Giới thiệu tạng thắng pháp (NS.TS. Tín Liên giảng)

7. Bảng chi pháp Abhidhamma (1)

8. Bảng chi pháp Abhidhamma (2)

9. Bốn thắng pháp; Bốn loại tâm (1)

10. Bốn thắng pháp; Bốn loại tâm (2)

11. Tịnh quang tâm

12. Siêu thế tâm

13. Tâm sở

14. Tâm sở, Sắc pháp

 

 

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

(Ngày ra đề và đăng lên mạng: 15/10/2017)

Môn: THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN

Giảng viên phụ trách: NS.TS. THÍCH NỮ TÍN LIÊN

Đề tài: Phân tích về tâm (citta) qua Thắng pháp tập yếu luận.

 

Ghi chú: Bài làm dài không quá 12 trang A4.