Nhận thức luận Phật giáo (01-02-2018)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3)

 

1. Giới thiệu khái quát 

2. Nhận thức luận Phật giáo 

3. Nhận thức luận trong Triết học phương Tây (1)

4. Nhận thức luận trong Triết học phương Tây (2)

5. Bút chiến giữa duy lý luận và thực nghiệm luận

6. Các khuynh hướng nhận thức thời Phật tại thế

7. Các khuynh hướng nhận thức luận (1)

8. Các khuynh hướng nhận thức luận (2)

9. Quan điểm của truyền thống luận

10. Nhận thức luận qua kinh Phạm võng, kinh Canki

11. Nhận thức luận qua kinh Canki (tt)

12. Nhận thức luận qua kinh Canki, Kalama

13. Tiến trình ô nhiễm tâm - kinh Mật hoàn

14. Ôn tập, Tiến trình ô nhiễm tâm (tt)

15. Tiến trình ô nhiễm tâm (tt)

16. Ôn, giải thích một số khái niệm

17. Giải thích một số khái niệm (tt)

18. Giải thích một số khái niệm (tt)

19. Giải thích một số khái niệm (tt)

 

 

BỔ SUNG (*.mp3)

 

1. Bài giảng ngày 20-01-2018 (1)

2. Bài giảng ngày 20-01-2018 (2)

3. Bài giảng ngày 21-01-2018 (1)

4. Bài giảng ngày 21-01-2018 (2)

5. Bài giảng ngày 27-01-2018 (1)

6. Bài giảng ngày 27-01-2018 (2)

 

 

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
MÔN: Nhận thức luận Phật giáo

Giảng viên phụ trách: SC.TS.TN. Huyền Tâm

Ngày ra đề: 01-02-2018

 

ĐỀ: Tầm quan trọng của thực nghiệm qua bài kinh Kalama.