Tâm lý học (04-12-2017)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3)

 

1. Tổng quan về Tâm lý học (1)

2. Tổng quan về Tâm lý học (2)

3. Tổng quan về Tâm lý học (3)

4. Hoạt động giao tiếp

5. Chức năng giao tiếp

6. Sự hình thành và phát triển ý thức

7. Hoạt động nhận thức

8. Hoạt động nhận thức (tt1)

9. Hoạt động nhận thức (tt2)

10. Tình cảm

11. Tình cảm (tt) 

12. Tình cảm (tt)

13. Ý chí

14. Nhân cách - Sự hình thành và phát triển nhân cách

15. Nhân cách (tt)

16. Nhân cách (tt)

 

 

 

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

 

1. Bài giảng ngày 01-10-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 01-10-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 22-10-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 22-10-2017 (2)

5. Bài giảng ngày 19-11-2017 (1)

6. Bài giảng ngày 19-11-2017 (2)

7. Bài giảng ngày 03-12-2017 (1)

8. Bài giảng ngày 03-12-2017 (2)

 

 

GIÁO TRÌNH (*.pdf)

 

1. Giáo trình chính (ĐHSP)

1. Chương 1: Nhập môn Tâm lý học

2. Chương 2: Hoạt động giao tiếp

3. Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lý ý thức

4. Chương 4: Hoạt động nhận thức

5. Chương 5: Đời sống tình cảm

6. Chương 6: Ý chí

7. Chương 7: Nhân cách

8. Nội dung ôn thi cuối HK

 

* Đường dẫn xem các đoạn phim minh họa trong bài học:

1. Link 1

2. Link 2