Kinh Trung bộ 1 (18-11-2017)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung bộ

2. Tổng quan 2 bài kinh: Tất cả lậu hoặc, Thừa tự pháp

*. Sinh hoạt những vấn đề về học tập và thủ tục hành chánh

3. Tổng quan bài kinh Không uế nhiễm

4. Kinh Sợ hãi, khiếp đảm

5. Hướng dẫn học kinh Trung bộ theo các chủ đề

6. Kinh Thánh cầu

7. Ôn giữa HK1

8. Đại kinh sư tử hống

9. Đại kinh sư tử hống (tt)

 

Thưa quý học viên,

Phần 2 môn Kinh Trung Bộ HK1 khóa V với chủ đề: “Đức Phật và Tăng đoàn” dự kiến sẽ được học như sau:

- Học viên tự học 6 kinh đã được đăng bổ sung:  Kinh Upali (56), Đại kinh Khu rừng sừng bò (32), Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (61), Đại kinh Giáo giới La-hầu la (62), Kinh Angulimala (86), Kinh Gopaka Moggallana (108).

- Một số kinh dự định sẽ được học: Đại kinh Sư tử hống (12), Tiểu kinh Khu rừng sừng bò (31), Kinh Pháp trang nghiêm (89), Kinh Kosambiya (48), Kinh Ví dụ con chim cáy (66), Kinh Nalakapana (68), Kinh Kitàgiri (70),  Kinh Pháp trang nghiêm (89), Kinh Bạc-câu-la (124)...

Do đó,  các học viên chịu khó vào các trang có link Kinh Trung Bộ rồi nghiền ngẫm trước khi đến lớp học.

Chúc tất cả luôn an lành.

 

CÁC BÀI GIẢNG BỔ SUNG (*.mp3)

1. Tất cả lậu hoặc

2. Thừa tự Pháp

3. Kinh Không uế nhiễm

4. Chủ đề: Cuộc đời Đức Phật

5. Kinh Vacchagotta về tam minh

6. Đại kinh Rừng sừng bò

7. Kinh Gopaka Moggallana

8. Kinh Upali

9. Kinh Angulimala

10. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la

11. Đại kinh Giáo giới La-hầu-la

 

GIÁO TRÌNH HỌC & THAM KHẢO (*.pdf)

* Kinh Trung Bộ (tập 1) do HT. Thích Minh Châu dịch

* Hướng dẫn học kinh Trung bộ

1. Giới thiệu tổng quan

2. Tóm tắt kinh Tất cả lậu hoặc

3. Tóm tắt kinh Thừa tự pháp

4. Tóm tắt kinh Sợ hãi và khiếp đảm

5. Tóm tắt kinh Không uế nhiễm

6. Chủ đề: Cuộc đời Đức Phật

7. Tóm tắt kinh Thánh cầu

8. Tóm tắt kinh Vương tử Bồ Đề

9. Tóm tắt kinh Vacchagotta về tam minh

10. Câu hỏi ôn tập giữa HK1

11. Tóm tắt Đại kinh sư tử hống

 

BÀI TẬP BẮT BUỘC

Học viên so sánh Kinh Thánh cầu (26) và Kinh Vương tử Bồ-đề (85) về quá trình tầm đạo, thành tựu đạo quả và hóa độ 5 người bạn đồng tu của đức Phật.

Tất cả học viên đều làm bài này. Bài sẽ được tính 5 điểm, sẽ cộng vào điểm giữa kỳ.

Hạn chót nộp bài: Thứ Bảy, ngày 28/10/2017. Mỗi học viên phải tự viết trên giấy học trò để nộp. (Nộp cho cô Mỹ Hoa - nhân viên văn phòng)