Cổ ngữ Pali 1 (03-01-2018)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3, *mp4)

 

1. Bài giảng ngày 15/10/2017 (do đệ tử SC. Diệu Hiếu cung cấp)

2. Bài giảng ngày 21-10-2017 (1)

3. Bài giảng ngày 21-10-2017 (2)

4. Bài giảng ngày 28-10-2017 (1)

5. Bài giảng ngày 28-10-2017 (2)

6. Bài giảng ngày 18-11-2017 (1)

7. Bài giảng ngày 18-11-2017 (2)

8. Bài giảng ngày 02-12-2017 (1)

9. Bài giảng ngày 02-12-2017 (2)

10. Bài giảng ngày 16-12-2017 (1)

11. Bài giảng ngày 16-12-2017 (2)

 

 

BỔ SUNG (Các video kèm hình ảnh bài giảng Sư cô đăng tải trên youtube)

 

1. Video bài giảng ngày 21-10-2017 (1)

2. Video bài giảng ngày 21-10-2017 (2)

3. Video bài giảng ngày 28-10-2017 (1)

4. Video bài giảng ngày 28-10-2017 (2)

5. Video bài giảng ngày 18-11-2017 (1)

6. Video bài giảng ngày 18-11-2017 (2)

7. Video bài giảng ngày 2-12-2017 (1)

8. Video bài giảng ngày 2-12-2017 (2)

9. Video bài giảng ngày 16-12-2017 (1)

10. Video bài giảng ngày 16-12-2017 (2)

 

 

FILE BÀI GIẢNG THAM KHẢO (*.pdf)

 

1. 8 biến cách của danh từ nam tánh tận cùng '-a' (p1)

2. Ví dụ và nghĩa của 8 biến cách của danh từ nam tánh tận cùng '-a' (p2)

3. Sự hòa hợp của chủ từ và động từ (p3)

4. Tanhāya jāyati (1)

5. Tanhāya jāyati (2)

6. Interrogation (1)

7. Interrogation (2)

8. Gender-Cases-Table

9. Ôn tập cuối HK1