Thiền học đại cương (17-01-2018)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3)

 

A. Bài giảng do TT. Thích Thông Thiền phụ trách:

 

1. Giới thiệu Tổ sư thiền

2. Phương pháp tọa thiền

3. Thiền tông sử thoại

4. Kinh điển liên hệ thiền tông

5. Kinh điển liên hệ thiền tông, Ngữ lục

 

 

 

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO (*.pdf)

 

1. Giới thiệu Tổ sư thiền

2. Phương pháp tọa thiền

3. Thiền tông sử thoại

4. 33 vị tổ Ấn - Hoa

5. Kinh điển liên hệ thiền tông

6. Ngữ lục của các thiền sư