Ban chủ nhiệm khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 2022-2027

Trưởng khoa: TT.TS. Thích Minh Thanh

Phó khoa thường trực: NS.TS. Thích Nữ Tuệ Liên

Phó khoa Trưởng Bộ môn Hán cổ: NS.ThS. Thích Nữ Viên Nhã

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 2020-2022

Cố vấn: TT.TS.Thích Đồng Văn

Trưởng khoa: TT.ThS. Thích Minh Thanh

Phó khoa: - NS.TS. Thích Nữ Tuệ Liên

- NS.ThS. Thích Nữ Viên Nhã

Ban Chủ nhiệm khoa 2009-2020

Trưởng khoa: TT.TS. Thích Đồng Văn

Phó khoa: - NS.TS. Thích Nữ Tuệ Liên

- NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV)

TT.ThS. Thích Minh Thanh (2019)

Ban Chủ nhiệm khoa 2007-2009

Trưởng khoa: TT.TS. Thích Đồng Văn

Phó khoa: NS.TS. Thích Nữ Tuệ Liên

Ban Chủ nhiệm khoa 2005-2006 (tên cũ: Khoa Trung Nhật Hàn)

Trưởng khoa: TT.TS. Thích Thọ Lạc 

Phó khoa: - TT.TS. Thích Đồng Văn

- NS.TS. Thích Nữ Tuệ Liên

CÁC GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

TT.TS. Thích Minh Nhẫn (Thỉnh giảng)

ĐĐ.TS. Thích Giác Nhường (Trưởng Bộ môn đối ngoại)

ĐĐ.TS. Thích An Ngôn

ĐĐ.TS. Thích Minh Anh

ĐĐ.TS. Thích Minh Thuận

ĐĐ.TS. Thích Bổn Huân

ĐĐ.TS. Thích Quảng Lạc

NS.TS. Thích Nữ Như Nguyệt (Thỉnh giảng)

SC.TS. Thích Nữ Nghiêm Liên (Trưởng Bộ môn Trung văn Phật pháp)

NS.TS. Thích Nữ Kiên Liên

NS.TS. Thích Nữ Nguyện Liên

NS.TS. Thích Nữ Hạnh Tâm

NS. Ths. Thích Nữ Dũng Liên

SC.Ths. Thích Nữ Huệ Chơn

SC.TS. Thích Nữ Như Ngọc

SC.TS. Thích Nữ Hạnh Liên

SC.TS. Thích Nữ Thảo Liên

SC.TS. Thích Nữ Tuệ Giác

SC.TS. Thích Nữ Tuệ Bổn

SC.TS. Thích Nữ Nguyên Thanh

SC.TS.  Thích Nữ An Diệu

SC.TS. Thích Nữ Phước Niệm

SC.TS. Thích Nữ Phước Tường

SC.TS. Thích Nữ Tâm Hoa

SC.TS. Thích Nữ Huệ Hạnh

SC.TS. Thích Nữ Quảng Chơn

SC.TS. Thích Nữ Tịnh Hoa

SC.TS. Thích Nữ Lệ Châu

SC.TS. Thích Nữ Khánh Liên

SC.TS. Thích Nữ Triệu Liên

SC.TS. Thích Nữ Tâm Mỹ

Ths. Võ Văn Hải Đường

TS. Phan Thị Bích Trầm