Văn học Phật giáo Sanskrit

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quát

2. Văn học Kinh Tạng Sanskrit

3. Kinh Pháp Hoa - Kinh Lăng Già

4. Kinh Kim Quang Minh

5. Ôn tập thi cuối học kỳ

NỘI DUNG ÔN TẬP THI VIẾT

(Dành cho Học viên khóa II, Khoa Đào Tạo Từ Xa)

GVHD: TS. Thích Nguyên Hạnh

1. Bối cảnh ra đời của Buddhist Hybird Sanskrit?

2. Cách đặt tên của Buddhist Hybird Sanskrit?

3. Các đặc điểm của kinh điển Phật Giáo Đại thừa?

4. Mahavastu là gì?

5. Đôi nét về Lalitavistara – sutra?

6. Nội dung kinh Suvarnaprabhasa – sutra?

7. Trình bày nội dung của Thập Địa?

8. Nơi xuất phát của Gandavyuha – sutra?

9. Các bản dịch của Gandavyuha – sutra?

10. Phạn bản của Gandavyuha – sutra?

* Ghi chú: Giáo thọ sư sẽ chọn 5 trong số 10 câu trên để ra đề thi