Câu xá luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Khái quát về Câu xá luận - P.1

2. Khái quát về Câu xá luận - P.2

3. Khái quát về Câu xá luận - P.3

4. Những nghiên cứu về luận câu xá

5. Phân biệt giới (P.1)

6. Phân biệt giới (P.2)

7. Phân biệt căn (P.1)

8. Phân biệt căn (P.2)

9. Phân biệt căn (P.3)

10. Phân biệt thế gian

11. Phân biệt thế gian (tt)

12. Phân biệt nghiệp

13. Phân biệt nghiệp - p1 (TX3)

14. Phân biệt nghiệp - p2 (TX3)

15. Tùy miên

16. Tùy miên (tt)

17. Phẩm Hiền Thánh

18. Phẩm Hiền Thánh (tt)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG (*.doc)

Phân biệt giới (*.pdf)

Phân biệt căn (*.pdf)

Phân biệt thế gian (*.pdf)

Phân biệt nghiệp (*.pdf)

* Nội dung ôn tập lớp Đào tạo Từ xa

1.Các điểm triết học luận Câu-xá

2.Pháp hữu vi và vô vi

3.Lịch sử hình thành và kết cấu luận Câu-xá

4.Quan điểm về vũ trụ của Nhất-thiết-hữu bộ

ĐỀ TIỂU LUẬN DÀNH CHO HỌC VIÊN ĐTTX

GV: TT. TS. THÍCH GIÁC HIỆP

(Cập nhật 30/10/2015)

1. Nghiên cứu triết học luận Câu-xá.

2. Nghiên cứu học thuyết nghiệp của luận Câu-xá.