Kinh Kim Cang

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Giới thiệu Kinh Kim Cang

2. Nguyên do pháp hội, Lục chủng thành tựu, khải thỉnh

3. Diệu hạnh vô trụ

4. Phá trừ bốn tướng ngã, phá chấp

5. Như Lai, giao cảm với Như Lai

6. Chuyên đề: Đạo Phật triết lý & Đạo Phật ứng dụng (TT. T. Nhật Từ)

7. Chánh pháp, tà pháp, tôn kính pháp

8. Vô nhiễm, tịch tịnh

9. Tứ quả Thanh Văn, Bồ Tát, Phật

10. Vô tu, vô chứng, vô đắc

11. Thuyết trình (tổ 1)

12. Năng tịnh nghiệp chướng

13. Hàng phục tâm, an trụ tâm

14. Sửa bài kiểm tra giữa kỳ

15. Hữu vi, vô vi

16. Ngũ nhãn

17. Nhân sinh quan, thế giới quan

18. Logic, nghệ thuật diễn giảng

19. Mối liên hệ của kinh Kim Cang với kinh điển

THAM KHẢO

1. Bài giảng ngày 6-12-2015

- File 1

- File 2

2. Bài giảng ngày 13-12-2015

- File 1

- File 2

GIÁO TRÌNH THAM KHẢO (*.doc)

1. Giới thiệu Kinh Kim Cang

2. Nguyên do pháp hội

3. Diệu hạnh vô trụ

4. Phá trừ bốn tướng ngã

5. Như Lai, giao cảm với Như Lai

6. Chánh pháp, tà pháp, tôn kính pháp

7. Vô nhiễm, tịch tịnh

8. Tứ quả Thanh Văn, Bồ Tát, Phật

9. Vô tu, vô chứng, vô đắc

10. Năng tịnh nghiệp chướng (*.pdf)

11. Hàng phục tâm, an trụ tâm (*.pdf)

12. Hữu vi, vô vi (*.pdf)

13. Ngũ nhãn (*.pdf)

14. Nhân sinh quan, thế giới quan (*.pdf)

15. Logic, nghệ thuật diễn giảng (*.pdf)

16. Mối liên hệ kinh Kim Cang với kinh điển khác (*.pdf)

ĐỀ VIẾT TIỂU LUẬN MÔN KINH KIM CANG

Đối với  Tăng Ni K.IX và ĐTTX II, III

Giảng viên: ĐĐ. TS. Thích Đồng Trí 

- Tăng Ni khóa IX khoa Triết học Phật giáo và Học viên khoa Đào tạo từ xa khóa II bị rớt môn Kinh Kim Cang thì viết lại đề sau:

Hãy trình bày những điều tâm đắc nhất rút ra được từ quá trình học và nghiên cứu Kinh Kim Cang. Học viên áp dụng những điều đó vào trong cuộc sống tu học và hành Đạo như thế nào?

- Đối với học viên khoa Đào tạo từ xa khóa III, nếu chọn làm tiểu luận thay cho thi giữa kỳ cũng làm đề trên.

TP. HCM, ngày 16/10/2015

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cưu Ma La Thập Hán dịch, HT. Trí Tịnh Việt dịch, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh.

2. Đại Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Pháp sư Huyền Trang.

3. Đoàn Trung Còn, Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Nhà xuất bản Tôn giáo, 2006.

4. Edward Conze, Buddhist Wisdom Books, containing the Diamond Sûtra and the Heart Sûtra, Londres, Allen & Unwin, 1958.

5. HT Trí Quang dịch giải, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (Kinh Kim Cương).

6. HT. Thích Thanh Từ, Kim Cang giảng luận, Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, 1993.

7. HT. Thích Thiện Hoa, Kim Cang và Tâm Kinh dịch nghĩa và lược giải, Hương Đạo xuất bản, 1965.

8. HT. Tuyên Hóa, Gậy Kim Cang Hét, Nhà xuất bản ĐH. Pháp Giới, Vạn Phật Khánh Thành, Cali, Hoa Kỳ, 2007.

9. HT. Tuyên Hóa, Kinh Kim Cang, Nhà xuất bản Tôn giáo.

10. Lục Tổ Huệ Năng, Nguyên Hiền dịch, Kinh Kim Cương Bát Nhã diễn nghĩa, Nhà xuất bản Phương Đông, Cà Mau, 2009.

11. Như Pháp,Kim Cang chú giải, Thạnh Mậu Gia Định, 1949.

12. Thích Chơn Thiện, Tư tưởng kinh Kim Cương; Nhà xuất bản Tôn giáo; Hà Nội, 1999.

13. Thích Huệ Hưng, Kinh Kim Cang giảng lục, Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, 1991.

14. Thích Huệ Thông dịch, Kim Cang chư gia, Thạnh Mậu, Sa Đéc, 1963.

15. Thích Huyền Dung (dịch), Đại Sư Hám Sơn, Kim Cang quyết Nnhi & Tâm Kinh trực thuyết, Nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội, 2006.

16. Thích Nhất Hạnh,Kim CươngGươm báu cắt đứt phiền nãoNhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, 2009.

17. TN. Diệu Không, Đại Trí Độ Luận, Tu Thư Vạn Hạnh, 1987.