Kinh Trường A Hàm

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3