Đại cương tâm lý học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO TRÌNH THAM KHẢO

Đề tiểu luận giữa học kỳ 2 – khóa VII (Phật học từ xa)

Môn: Đại cương Tâm lý học

Giảng viên phụ trách: ThS. Ngô Minh Duy

Ngày ra đề: 10/2/2022

Từ sơ đồ cấu trúc của hoạt động, học viên hãy:

(1) vẽ sơ đồ cấu trúc của hoạt động tu tập của bản thân mình,

(2) phân tích các thành tố trong sơ đồ trên và mối liên hệ giữa các thành tố đó

BẤM VÀO ĐÂY XEM TẤT CẢ CÁC BÀI GIẢNG