Thắng pháp tập yếu luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA IX

1. Bốn thắng Pháp

2. Bốn loại tâm

3. Bất thiện tâm

4. Hai tâm sân

5. Hai tâm si

6. Bảy bất thiện dị thục tâm

7. Tám thiện dị thục tâm

8. Ba vô nhân duy tác tâm

9. Tâm sở

10. Tâm sở (tt)

11. Khái quát về Vi Diệu Pháp

12. Tâm sở (tt)

13. Năm mươi chín Tịnh quang tâm

14. Tâm sở tác ý, Tâm sở biệt cảnh

KHÓA II - ĐTTX

1. Bốn thắng Pháp

2. Bốn loại Tâm

3. Khái quát về Vi Diệu Pháp

4. Hai Tâm sân

5. Mười tám vô nhân Tâm

6. Tám Dục giới Tịnh quang thiện tâm

7. Mười lăm Tâm sắc giới - 12 Tâm vô sắc giới - 8 Tâm siêu thế

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN

(Dành cho Học viên Khóa II, Khoa Đào tạo từ xa)

GVHD: TT. TS. Thích Bửu Chánh

(bổ sung thêm câu 4)

1.      Phân tích về 8 Tâm Tham.

2.      Nghiên cứu về Tâm Vương, Tâm Sở, Sắc Pháp, Niết Bàn.

3.      Abhidhamma là gì?

4.      Phân tích 8 Tâm dục giới Tịnh quang thiện tâm.

Yêu cầu:

–        Sử dụng giấy A4 (210 x 297mm). Cỡ chữ: 13, Font: Times New Roman, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm. Các tiêu đề đều in đậm.

–        Số trang: Từ 8 – 10; 15 trang A4 (210 x 297mm)