Lịch sử Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE ÂM THANH (.*MP3) LỚP CHÍNH QUY

1. K10_Bài 1_Giới thiệu đất nước và con người Việt Nam_p.1_16.01.2014

2. K10_Bài 1_Giới thiệu đất nước và con người Việt Nam_p.2_16.01.2014

3. K10_Bài 2_Việt Nam thời tiền sử_28.02.2014

4. K10_Bài 3_Việt Nam thời sơ sử_28.02.2014

5. K10_Bài 4_Văn hóa - phong tục người Việt Nam_06.03.2014

6. K10_Bài 5_Bắc thuộc và thời kỳ Bắc thuộc_10.03.2014

7. K10_Bài 6_Những cuộc khởi nghĩa  tiêu biểu chống ngoại xâm_20.03.2014

8. K10_Bài 7_Đời sống tư tưởng - văn hóa người Việt cổ_20.03.2014

9. K10_Bài 8_Phật giáo truyền bá vào Việt Nam_27.03.2014

10. K10_Bài 9_Kỷ nguyên độc lập tự chủ và thống nhất_27.03.2014

11. K10_Bài 10_Phật giáo truyền bá vào nước ta_31.03.2014

12. K10_Bài 11_Nước Đại Việt dưới thời Trần_p.1_07.04.2014

13. K10_Bài 12_Nước Đại Việt dưới thời Trần _p.2_thời Lê - Nguyễn_07.04.2014

14. K10_Bài 13_Việt Nam dưới thời Nguyễn_p.1_17.04.2014

15. K10_Bài 14_Việt Nam thế kỷ 20_p.2_17.04.2014

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ 2

ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA III – HỌC KỲ 2

MÔN: ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM

GIẢNG VIÊN: GS.TS.NGUYỄN KHẮC THUẦN

- Mỗi Tăng – Ni – Phật tử học viên được quyền chọn một trong số các đề tài dưới đây để viết Tiểu luận kết thúc môn Đại cương lịch sử Việt Nam. Những đề tài nào nằm ngoài danh mục dưới đây đều không hợp lệ.

- Mỗi người chỉ chọn một đề tài duy nhất và viết một Tiểu luận duy nhất. Sở dĩ có yêu cầu này vì các khóa trước đây thỉnh thoảng cũng có Tăng sinh, Ni sinh, Phật tử học viên viết đến hai bản tiểu luận khác nhau.

- Số trang viết tiểu luận không hạn chế, tuy nhiên, Tăng sinh, Ni sinh, Phật tử học viên  nên cố gắng viết súc tích, đầy đủ, gọn gàng.

- Tiểu luận không cần trình bày quá công phu nhưng xin vui lòng đóng lại cho chắc chắn.

DANH MỤC ĐỀ TÀI

01.  Trình bày tóm tắt về quá trình truyền bá và tiếp nhận Phật giáo của xã hội Việt cổ thời Bắc thuộc.

02.  Quá trình truyền bá và tiếp nhận dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi.

03.  Quá trình truyền bá và tiếp nhận dòng Vô Ngôn Thông.

04.  Cuộc đời và sự nghiệp của Khuông Việt Đại Sư Ngô Chân Lưu

05.  Cuộc đời và sự nghiệp của Thiền Sư Vạn Hạnh.

06.  Cuộc đời và sự nghiệp của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh.

07.  Quá trình truyền bá và tiếp nhận dòng Thảo Đường.

08.  Quá trình truyền bá và tiếp nhận dòng Lâm Tế.

09.  Cuộc đời và sự nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

10.  Cuộc đời và sự nghiệp của Tuệ trung Thượng Sĩ.

11.  Cuộc đời và sự nghiệp của Đệ nhị và Đệ tam Tổ dòng Trúc Lâm yên Tử.

12.  Trình bày tóm tắt về vai trò của Tăng Ban trong bộ máy nhà nước thời Lý- Trần.

13.  Dấu ấn của Phật giáo trong Đại Việt sử lược.

14.  Quá trình truyền bá và tiếp nhận dòng Tào Động.

15.  Mối quan hệ giữa Phật giáo và Đạo giáo trong lịch sử Việt Nam.

FILE BÀI HỌC (*.MP3) ĐÀO TẠO TỪ XA

1. Ôn tập_ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử_p.1

2. Ôn tập_Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử_p.2

3. Ôn tập_Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử_p.3

4. Ôn tập_Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử_p.4