Thiền học đại cương

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dàn bài bài 1

2. Dàn bài bài 2

3. Phân chia khung thời gian môn học

4. Hình ảnh minh họa khu vực Đức Phật giáo hóa

FILE ÂM THANH (*.MP3) LỚP CHÍNH QUY

1. K10_Bài 1_Giới thiệu tổng quan một số loại Thiền_p.1_lớp Tăng_17.12.2013

2. K10_Bài 2_Thiền tông sử thoại Ấn Độ_lớp Tăng_20.12.2013

3. K10_Bài 3_Phương pháp hành Thiền_25.12.2013

4. K10_Bài 4_Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma_27.12.2013

5. K10_Bài 5_Thiền phái Trúc Lâm_15.01.2013

6. K10_Bài 6_Tinh thần Thiền tông_26.02.2014

7. K10_Bài 7_Thiền chỉ và thiền quán_10.01.2014

8. K10_Bài 8_Ôn thi giữa hk2_28.02.2014

9. K10_Bài 9_Hướng dẫn phương pháp hành thiền và thực hành_12.03.2014

10. K10_Bài 10_Thực hành thiền_14.03.2014

11. K10_Bài 11_Giải thích 5 thiền chi_21.03.2014

12. K10_Bài 12_Ôn tập 5 thiền chi_25.03.2014

13. K10_Bài 13_Ba loại trí tuệ_28.03.2014

14. K10_Bài 14_Chánh niệm tỉnh giác khi hành thiền_02.04.2014

15. K10_Bài 15_Chơn đế và tục đế_04.04.2014

16. K10_Bài 16_Ôn tập cuối học kỳ 2_16.04.2014

FILE ÂM THANH (*.MP3) LỚP TỪ XA

1. DTTX3_Bài 1_Nhập môn Thiền học_02.03.2014

2. DTTX3_Bài 2_Giới thiệu Thiền học Phật giáo_02.03.2014

3. DTTX3_Bài 3_Giới thiệu Như Lai thiền_09.03.2014

4. DTTX3_Bài 4_Phương pháp ngồi thiền_23.03.2014

5. DTTX3_Bài 5_Phân tích các thiền chi_30.03.2014

6. DTTX3_Bài 6_Phương pháp hành thiền_30.03.2014

7. DTTX3_Bài 7_Ôn tập thi giữa học kỳ 2_06.04.2014

8. DTTX3_Bài 8_Thiền tông sử thoại Ấn Độ_p.1_07.06.2014

9. DTTX3_Bài 8_Thiền tông sử thoại Ấn Độ_p.2_07.06.2014

10. DTTX3_Bài 9_Thiền quán_p.1_08.06.2014

11. DTTX3_Bài 9_So sánh thiền chỉ và thiền quán_p.2_08.06.2014

12. DTTX3_Bài 10_Ôn tập cuối hk2_p.1_15.06.2014

13. DTTX3_Bài 10_Ôn tập cuối hk2_p.2_15.06.2014

14. DTTX3_Bài 11_Thiền phái Trúc Lâm_06.07.2014

15. DTTX3_Bài 11_Thiền phái Trúc Lâm_p.2_06.07.2014

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA HỌC KỲ 2

Thí sinh chọn một trong hai đề sau đây:

1.    Hãy cho biết xuất xứ và luận giải câu chuyện “Niêm hoa vi tiếu”, cùng chứng minh tính xác thực của pháp thống Thiền tông.

2.    Trình bày về pháp môn “Đốn ngộ thành Phật Nam tông thiền”, kèm biểu đồ giải thích. Hãy nói về mối liên hệ tư tưởng thiền học giữa pháp môn này với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam.