Trường A Hàm

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE ÂM THANH (*.MP3) LỚP CHÍNH QUY

1. K10_Bài 1_Giới thiệu tổng quan môn học_18.12.2013

2. K10_Bài 2_Bản kinh Phạn võng_23.12.2013

3. K10_Bài 3_Kinh Đại Bản Duyên_24.12.2013

4. K10_Bài 4_Phê phán các học thuyết ngoại đạo và chỉ ra con đường tu tập giải thoát_30.12.2013

5. K10_Bài 3_Kinh Đại duyên phương tiện_06.01.2014

6. K10_Bài 4_Bài kinh du hành số 2_Sáu pháp bất thối_07.01.2014

7. K10_Bài 4_Ôn tập bài kinh du hành số 2_11.03.2014

8. K10_Bài 5_Vấn đề ngũ thủ uẩn trong kinh A Hàm_13.01.2014

9. K10_Bài 6_Ôn tập: Lý duyên khởi và con đường giải thoát trong kinh " Đại bản duyên phương tiện"_bài mới: Kinh Sa môn quả_24.02.2014

10. K10_Bài 7_Bài kinh Đại điển tôn_p.1_lớp Ni_11.03.2014

11. K10_Bài 7_TT_Kinh Đại điển tôn_Giới thiệu kinh Xà ni sa_lớp Ni_11.03.2014

12. K10_Bài 8_Lộ trình xuất gia trong bản kinh Đại duyên_17.03.2014

13. K10_Bài 9_Kinh Xà ni xa_Lớp Ni_phần tiếp theo_20.03.2014

14. K10_Bài 9_Kinh Xà ni xa_tiếp theo và hết_20.03.2014

15. K10_Bài 10_Ôn tập Kinh Sa Môn quả_bài mới _kinh Thiện sanh_p.1_24.03.2014

15. K10_Bài 11_Hướng dẫn làm tiểu luận_Ôn tập kinh Đại Điển tôn_01.04.2014

FILE ÂM THANH (*.MP3) LỚP TỪ XA

1. DTTX3_Giới thiệu tổng quan môn học_01.03.2014

2. DTTX3_Bài 2_Kinh Đại duyên phương tiện_p.1_09.03.2014

3. DTTX3_Bài 2_Kinh Đại duyên phương tiện_p.2_09.03.2014

4.DTTX3_Bài 3_Ôn tập kinh đại duyên phương tiện_22.03.2014

5. DTTX3_Bài 4_Ôn tập thi giữa học kỳ 2_06.04.2014

6. DTTX3_Bài 5_Tinh hoa trí tuệ trong kinh A Hàm_11.04.2014

7. DTTX3_Bài 5_Kinh Du hành số 2_P.1_25.05.2014

8. DTTX3_Bài 5_Kinh Du hành số 2_P.2_25.05.2014

9. DTTX3_Bài 5_Kinh du hành số 2_P.3_Vấn đề Đức Phật nhập Niết Bàn_15.06.2014

10. DTTX3_Bài 5_Kinh du hành số 2_P.4_15.06.2014

11. DTTX3_Bài 6_Ôn tập kinh Sa môn quả_22.06.2014

12. DTTX3_Bài 7_Ôn tập kinh Thiện sanh_ôn tập trắc nghiệm thi cuối hk2_22.06.2014

BÀI TẬP ÔN THI GIỮA VÀ CUỐI KỲ MÔN HỌC

1. Đề ôn thi trắc nghiệm cuối học kỳ 2

2. Đề ôn thi trắc nghiệm giữa học kỳ 2