Danh sách học viên ĐTTX khóa VI được chuyển tín chỉ các môn học tương đương (đợt 2)