Lịch thi giữa HK4 khóa VI & giữa HK8 khóa V - ĐTTX