Thông báo Tăng Ni nghỉ học quá số tiết quy định và bị cấm thi học kỳ