Thông báo sinh viên khóa XV đăng ký chọn khoa trên cổng thông tin