Thông báo hoãn thi học kỳ 4 và học kỳ 8 của ĐTTX khóa V và VI