Lịch học online ngày 02 & 03-4-2022 của khóa VI - VII