Thông báo thi bổ sung tín chỉ tốt nghiệp dành cho trường hợp xin hoãn thi vì bị Covid (F0, F1) (có kèm theo danh sách)