Tĩnh lặng những bước chân thiền hành của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng hơn 1.300 chư tôn đức Tăng Ni