Giờ ăn cơm trong chánh niệm tại Trường hạ lớn nhất cả nước, Học viện PGVN tại TP.HCM, ngày 23/05/2022.