Lịch học trực tiếp & online ngày 17 & 18/9/2022 Khóa VI, Khóa VII