Lịch học trực tiếp CS1 & online từ ngày 11-16/10/2022 Khóa VI, Khóa VII