Lịch học trực tiếp CS1 & online từ ngày 17-23/10/2022 Khóa VI, Khóa VII