Thông báo thi cuối học kỳ của Khoa Phật học Từ xa năm 2023 (29-03-3023)