21.6.2023 Cập nhật thời khóa biểu & Danh sách lớp HK3-K17, HK6-K16 & HK8-K15 hè năm 2023 (có sắp xếp phòng học)

Các loại File khác: 
AttachmentSize
PDF icon k15-hk8_avpp_tl_14.6.23.pdf314.48 KB
PDF icon k15-hk8_hp-tl_14.6.2023.pdf308.09 KB
PDF icon k15-hk8_luat_ni_tl_14.6.2023.pdf307.88 KB
PDF icon k15-hk8_luat_tang_tl_14.6.2023.pdf308.99 KB
PDF icon k15-hk8_pali_tl_14.6.2023.pdf304.55 KB
PDF icon k15-hk8_pgvn_tl_14.6.2023.pdf304.74 KB
PDF icon k15-hk8_triet_tl_14.6.2023.pdf307.8 KB
PDF icon k15-hk8-sans_tl_14.6.2023.pdf308.15 KB
PDF icon k16-hk6_avpp_tl_14.6.23.pdf310.77 KB
PDF icon k16-hk6_congu-sinhngu-14.6.2023.pdf314.18 KB
PDF icon k16-hk6_hp_tl_14.6.2023.pdf305.73 KB
PDF icon k16-hk6_luat_ni_tl_14.6.2023.pdf307.31 KB
PDF icon k16-hk6_luat_tang_tl_14.6.2023.pdf309.09 KB
PDF icon k16-hk6_pali_tl_14.6.2023.pdf305.15 KB
PDF icon k16-hk6_pgvn_tl_14.6.2023.pdf305 KB
PDF icon k16-hk6_phien_dich_tl_14.6.2023.pdf308.48 KB
PDF icon k16-hk6_sans_tl_14.6.2023.pdf307 KB
PDF icon k16-hk6_triet-tl_14.6.2023.pdf306.62 KB
PDF icon k16-hk6_trung_van_tl_19.6.23.pdf333.07 KB
PDF icon k17-hk3_avpp_tl_14.6.23.pdf310.95 KB
PDF icon k17-hk3_congu-sinhngu-14.6.2023.pdf312.91 KB
PDF icon k17-hk3_dai_cuong_tl-14.6.2023.pdf312.28 KB
PDF icon k17-hk3_luat_ni_tl_14.6.2023.pdf309.65 KB
PDF icon k17-hk3_luat_tang_tl_14.6.2023.pdf307.21 KB
PDF icon k17-hk3_trung_van_tl_19.6.23.pdf332.47 KB
PDF icon lop_515.av_.eng315.1.1_-_introduction_to_abhidhamma_pitaka_dai_cuong_luan_tang.pdf390.94 KB
PDF icon lop_515.av_.eng330.1.1_-_words_and_origins_tu_va_tu_nguyen.pdf390.95 KB
PDF icon lop_515.av_.eng404.1.1_-_studies_in_vajracchedika_prajnaparamita_sutra_kinh_kim_cang.pdf390.66 KB
PDF icon lop_515.av_.eng406.1.1_-_sutra_of_42_sections_kinh_tu_thap_nhi_chuong.pdf385.25 KB
PDF icon lop_515.av_.eng407.1.1_-_how_to_write_a_research_paper_ky_nang_viet_luan_van_tieng_anh.pdf388.39 KB
PDF icon lop_515.hp_.dhr312.1.1_-_ly_thuyet_hoang_phap.pdf635.17 KB
PDF icon lop_515.hp_.dhr313.1.1_-_phat_giao_va_tri_lieu.pdf575.74 KB
PDF icon lop_515.hp_.dhr411.1.1_-_thien_tong_tinh_do_tong_va_mat_tong.pdf625.99 KB
PDF icon lop_515.hp_.phil333.1.1_-_triet_hoc_chinh_tri_-_xa_hoi_phat_giao.pdf328.06 KB
PDF icon lop_515.lh_.law308.1.n_-_phap_tu_tu.pdf314.66 KB
PDF icon lop_515.lh_.law308.1.t_-_phap_tu_tu.pdf280.67 KB
PDF icon lop_515.lh_.law312.1.n_-_pham_vong_kinh.pdf281.18 KB
PDF icon lop_515.lh_.law312.1.t_-_pham_vong_kinh.pdf286.15 KB
PDF icon lop_515.lh_.law405.1.n_-_nghien_cuu_luat_tang.pdf310.29 KB
PDF icon lop_515.lh_.law405.1.t_-_nghien_cuu_luat_tang.pdf309.95 KB
PDF icon lop_515.lh_.law411.1.t_-_luat_tin_nguong_ton_giao.pdf320.26 KB
PDF icon lop_515.ls_.hist300.1.1_-_lich_su_phat_giao_nguyen_thuy.pdf311.16 KB
PDF icon lop_515.ls_.hist412.1.1_-_lich_su_bo_phai_phat_giao.pdf308.95 KB
PDF icon lop_515.ls_.hist430.1.1_-_phat_giao_tay_tang.pdf313.46 KB
PDF icon lop_515.ls_.hist431.1.1_-_lich_su_phat_giao_dai_thua.pdf310.68 KB
PDF icon lop_515.pa_.pali311.1.1_-_luat_tang_pali.pdf310.27 KB
PDF icon lop_515.pa_.pali401.1.1_-_kinh_tieu_bo.pdf312.82 KB
PDF icon lop_515.pa_.pali404.1.1_-_phien_dich_van_ban_pali.pdf330.43 KB
PDF icon lop_515.pa_.pali409.1.1_-_bo_nhan_che_dinh_puggalapannatti.pdf336.05 KB
PDF icon lop_515.sa_.sans315.1.1_-_phan_ngu_nang_cao_2.pdf258.83 KB
PDF icon lop_515.sa_.sans323.1.1_-_kinh_lang-gia_doc_hieu_phan_ngu_phat_dien-kinh.pdf274.98 KB
PDF icon lop_515.sa_.sans400.1.1_-_luan_cau-xa_abhidharmakosabhasya.pdf260.54 KB
PDF icon lop_515.sa_.sans412.1.1_-_luan_trung_quan.pdf277.43 KB
PDF icon lop_515.th_.phil400.1.1_-_luan_cau-xa.pdf299.56 KB
PDF icon lop_515.th_.phil403.1.1_-_tu_tuong_kinh_kim_cang.pdf337.33 KB
PDF icon lop_515.th_.phil406.1.1_-_tu_tuong_van_hoc_bat-nha.pdf318.13 KB
PDF icon lop_515.th_.phil408.1.1_-_lich_su_bo_phai_phat_giao.pdf365.18 KB
PDF icon lop_515.vn_.vnb313.1.1_-_luan_truc_lam_tong_chi_nguyen_thanh.pdf318.01 KB
PDF icon lop_515.vn_.vnb400.1.1_-_van_hoc_phat_giao_viet_nam_thoi_hien_dai.pdf336.64 KB
PDF icon lop_515.vn_.vnb408.1.1_-_nghi_le_phat_giao_viet_nam.pdf332.2 KB
PDF icon lop_515.vn_.vnb410.1.1_-_van_bia_phat_giao_viet_nam.pdf336.58 KB
PDF icon lop_515.xh_.sow305.1.1_-_hanh_vi_con_nguoi_va_moi_truong_xa_hoi.pdf297.6 KB
PDF icon lop_515.xh_.sow405.1.1_-_quan_ly_du_an_xa_hoi.pdf332.62 KB
PDF icon lop_515.xh_.sow407.1.1_-_quan_tri_cong_tac_xa_hoi.pdf310 KB
PDF icon lop_515.xh_.sow408.1.1_-_thuc_tap_tot_nghiep.pdf319.26 KB
PDF icon lop_516.av_.eng106.1.1_-_pali_grammar_6_co_ngu_pali_6.pdf354.76 KB
PDF icon lop_516.av_.eng116.1.a_-_anh_van_phat_phap_6.pdf345.82 KB
PDF icon lop_516.av_.eng116.1.b_-_anh_van_phat_phap_6.pdf353.78 KB
PDF icon lop_516.av_.eng116.1.c_-_anh_van_phat_phap_6.pdf352.81 KB
PDF icon lop_516.av_.eng116.1.d_-_anh_van_phat_phap_6.pdf353.95 KB
PDF icon lop_516.av_.eng333.1.1_-_composition_skills_ky_nang_viet_bai_van_tieng_anh.pdf349.98 KB
PDF icon lop_516.av_.eng409.1.1_-_introduction_to_mahayana_buddhism_dai_cuong_phat_giao_dai_thua.pdf350.21 KB
PDF icon lop_516.cn_.pali106.1.1_-_co_ngu_pali_6.pdf492.89 KB
PDF icon lop_516.cn_.pali106.1.a_-_han_co_6.pdf302.34 KB
PDF icon lop_516.cn_.pali106.1.b_-_han_co_6.pdf369.91 KB
PDF icon lop_516.cn_.pali106.1.c_-_han_co_6.pdf369.98 KB
PDF icon lop_516.cn_.sans106.1.1_-_co_ngu_sanskrit_6.pdf252.72 KB
PDF icon lop_516.hp_.dhr403.1.1_-_thuc_tap_dien_giang.pdf401.38 KB
PDF icon lop_516.hp_.phil325.1.1_-_phat_hoc_ung_dung.pdf419.71 KB
PDF icon lop_516.lh_.chin106.1.t_-_han_co_6.pdf266.89 KB
PDF icon lop_516.lh_.chin116.1.t_-_trung_van_phat_phap_6.pdf261.93 KB
PDF icon lop_516.lh_.law305.1.t_-_phap_tho_gioi.pdf262.78 KB
PDF icon lop_516.ls_.hist312.1.1_-_lich_su_bo_phai_phat_giao_an_do.pdf309.07 KB
PDF icon lop_516.ls_.hist432.1.1_-_phat_giao_au_chau.pdf302.42 KB
PDF icon lop_516.ls_.hist433.1.1_-_phat_giao_trung_quoc.pdf300.29 KB
PDF icon lop_516.pa_.pali301.1.1_-_tu_tuong_kinh_truong_bo.pdf304.84 KB
PDF icon lop_516.pa_.pali312.1.1_-_luan_tang_pali.pdf303.83 KB
PDF icon lop_516.pa_.pali403.1.1_-_luan_thanh_tinh_dao.pdf306.4 KB
PDF icon lop_516.pd_.chin106.1.1_-_han_co_6.pdf263.78 KB
PDF icon lop_516.pd_.hant401.1.1_-_zhong_lun_trung_luan.pdf274.22 KB
PDF icon lop_516.pd_.hant403.1.1_-_jin_gang_ban_ruo_bo_luo_mi_jing_kinh_kim_cang_bat-nha.pdf278.39 KB
PDF icon lop_516.sa_.sans301.1.1_-_triet_gia_phat_giao.pdf250.24 KB
PDF icon lop_516.th_.phil301.1.1_-_tu_tuong_kinh_truong_bo.pdf356.6 KB
PDF icon lop_516.th_.phil330.1.1_-_dao_duc_hoc_phat_giao.pdf464.53 KB
PDF icon lop_516.th_.phil334.1.1_-_triet_hoc_ve_ton_giao.pdf346.08 KB
PDF icon lop_516.tv_.chin106.1.1_-_han_co_6.pdf292 KB
PDF icon lop_516.tv_.chin116.1.1_-_trung_van_phat_phap_6.pdf291.83 KB
PDF icon lop_516.tv_.chin116.1.a_-_trung_van_phat_phap_6.pdf353.23 KB
PDF icon lop_516.tv_.chin116.1.b_-_trung_van_phat_phap_6.pdf353.27 KB
PDF icon lop_516.tv_.chin116.1.c_-_trung_van_phat_phap_6.pdf313.93 KB
PDF icon lop_516.tv_.chin136.1.1_-_ting_shuo_6_nghe_noi_6.pdf298.73 KB
PDF icon lop_516.tv_.chin305.1.1_-_yi_yu_yu_fa_ngu_phap_han_ngu.pdf299.55 KB
PDF icon lop_516.tv_.chin409.1.1_-_zhong_guo_fo_jiao_mei_zhu_yu_jian_zhu_my_thuat_va_kien_truc_phat_giao_trung_quoc.pdf303.12 KB
PDF icon lop_516.vn_.vnb102.1.1_-_chu_nom_2.pdf378.94 KB
PDF icon lop_516.vn_.vnb311.1.1_-_khoa_hu_luc.pdf373.49 KB
PDF icon lop_516.vn_.vnb314.1.1_-_tam_to_thuc_luc.pdf376.64 KB
PDF icon lop_516.vn_.vnb409.1.1_-_tu_tuong_phat_giao_viet_nam.pdf386.87 KB
PDF icon lop_516.xh_.sow307.1.1_-_phat_trien_cong_dong.pdf343.43 KB
PDF icon lop_516.xh_.sow401.1.1_-_chinh_sach_xa_hoi.pdf344.81 KB
PDF icon lop_516.xh_.sow403.1.1_-_cong_tac_xa_hoi_nhom.pdf345.01 KB
PDF icon lop_517.av_.eng002.1.1_-_basic_writing_1_ky_nang_viet_van_tieng_anh_can_ban_1_phu_dao.pdf315.78 KB
PDF icon lop_517.av_.eng123.1.1_-_buddhist_english_reading_3_doc_hieu_tieng_anh_phat_phap_3.pdf304.83 KB
PDF icon lop_517.cn_.chin103.1.a_-_han_co_3.pdf342.42 KB
PDF icon lop_517.cn_.chin103.1.b_-_han_co_3.pdf285.24 KB
PDF icon lop_517.cn_.pali103.1.a_-_co_ngu_pali_3.pdf353.94 KB
PDF icon lop_517.cn_.pali103.1.b_-_co_ngu_pali_3.pdf321.92 KB
PDF icon lop_517.cn_.sans103.1.1_-_co_ngu_sanskrit_3.pdf249.31 KB
PDF icon lop_517.dc_.gen112.1.1_-_thuat_dien_thuyet_va_xuong_ngon.pdf380.74 KB
PDF icon lop_517.dc_.gen114.1.1_-_dan_nhap_phuong_phap_su_pham.pdf654.79 KB
PDF icon lop_517.dc_.pali303.1.1_-_kinh_trung_bo.pdf527.77 KB
PDF icon lop_517.dc_.phil111.1.1_-_dai_cuong_thien_hoc.pdf692.59 KB
PDF icon lop_517.dc_.phil412.1.1_-_tu_tuong_kinh_phap_hoa.pdf411.55 KB
PDF icon lop_517.lh_.chin103.1.t_-_han_co_3.pdf282.56 KB
PDF icon lop_517.lh_.chin113.1.t_-_trung_van_phat_phap_3.pdf285.19 KB
PDF icon lop_517.lh_.law303.1.t_-_gioi_ty-kheo-ni.pdf285.38 KB
PDF icon lop_517.lh_.law411.1.n_-_luat_tin_nguong_ton_giao.pdf342.78 KB
PDF icon lop_517.lh_.vnb107.1.t_-_lich_su_viet_nam.pdf276.39 KB
PDF icon lop_517.lh_.vnb109.1.t_-_lich_su_phat_giao_viet_nam.pdf281.82 KB
PDF icon lop_517.sn_.chin113.1.a_-_trung_van_phat_phap_3.pdf361.46 KB
PDF icon lop_517.sn_.chin113.1.b_-_trung_van_phat_phap_3.pdf269.77 KB
PDF icon lop_517.sn_.eng113.1.a_-_anh_van_phat_phap_3.pdf314.98 KB
PDF icon lop_517.sn_.eng113.2.b_-_anh_van_phat_phap_3.pdf353.08 KB
PDF icon lop_517.tv_.chin103.1.1_-_han_co_3.pdf268.33 KB
PDF icon lop_517.tv_.chin113.1.1_-_trung_van_phat_phap_3.pdf264.93 KB
PDF icon lop_517.tv_.chin122.1.1_-_du_xie_2_doc_viet_2.pdf268.87 KB
PDF icon lop_517.tv_.chin132.1.1_-_ting_shuo_2_nghe_noi_2.pdf268.88 KB
PDF icon lop_517.av_.eng152.1.1_-_english_speaking_skills_2_ky_nang_noi_tieng_anh_2.pdf315.08 KB
PDF icon k15-hk8_lspg_tl_17.7.2023.pdf303.86 KB
PDF icon k16-hk6_lspg_tl_17.7.2023.pdf305.92 KB
PDF icon k15-hk8_ctxh-tl_17.7.2023.pdf307.31 KB
PDF icon k16-hk6_ctxh-tl_17.7.2023.pdf305.8 KB