(Cập nhật các môn tiểu luận 09.6.2022) Thời khóa biểu hè các lớp gồm: HK3-K.XVI, HK5-K.XV & HK7-K.XIV