Danh sách sinh viên khóa XIII, XIV, XV được chuyển tín chỉ các môn học tương đương (tt)