Danh sách sinh viên khoá XIII, XV được chuyển tín chỉ các môn học tương đương