Thông báo thi giữa học kỳ cổ ngữ, ngoại ngữ và các môn chuyên khoa Anh văn Phật pháp, Trung văn