Danh sách phòng thi cuối HK3 - ĐTTX khóa VI (thi ngày 26-27/12/2020)