Cập nhật 14.5.2023 lịch thi & danh sách thi CK1 - PHTX VIII, CK4 - PHTX VII, CK8 - PHTX VI Miền Nam

Các loại File khác: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon luan_trung_quan_-_a.pdf503.45 KB
PDF icon luan_trung_quan_-_c1.pdf478.13 KB
PDF icon luan_trung_quan_-_c2.pdf466.63 KB
PDF icon luan_trung_quan_-_d.pdf474.87 KB
PDF icon luan_trung_quan_-_e.pdf490.46 KB
PDF icon nhap_bo_tat_hanh_-_a.pdf502.85 KB
PDF icon nhap_bo_tat_hanh_-_c1.pdf478.73 KB
PDF icon nhap_bo_tat_hanh_-_c2.pdf468.07 KB
PDF icon nhap_bo_tat_hanh_-_d.pdf476.93 KB
PDF icon nhap_bo_tat_hanh_-_e.pdf492.5 KB
PDF icon pg_nguyen_thuy_va_dai_thua_-_a.pdf505.47 KB
PDF icon pg_nguyen_thuy_va_dai_thua_-_c1.pdf480.08 KB
PDF icon pg_nguyen_thuy_va_dai_thua_-_c2.pdf469.75 KB
PDF icon pg_nguyen_thuy_va_dai_thua_-_d.pdf477.17 KB
PDF icon pg_nguyen_thuy_va_dai_thua_-_e.pdf492.88 KB
PDF icon phat_giao_va_tri_lieu_-_a.pdf504.17 KB
PDF icon phat_giao_va_tri_lieu_-_c1.pdf478.5 KB
PDF icon phat_giao_va_tri_lieu_-_c2.pdf467.1 KB
PDF icon phat_giao_va_tri_lieu_-_d.pdf475.67 KB
PDF icon phat_giao_va_tri_lieu_-_e.pdf490.28 KB
PDF icon tu_tuong_kinh_phap_hoa_-_a.pdf505.23 KB
PDF icon tu_tuong_kinh_phap_hoa_-_c1.pdf482.48 KB
PDF icon tu_tuong_kinh_phap_hoa_-_c2.pdf471.36 KB
PDF icon tu_tuong_kinh_phap_hoa_-_d.pdf480.91 KB
PDF icon tu_tuong_kinh_phap_hoa_-_e.pdf495.35 KB
PDF icon anh_van_phat_phap_-_e.pdf420.3 KB
PDF icon dan_nhap_triet_hoc_phat_giao_-_a.pdf512.09 KB
PDF icon dan_nhap_triet_hoc_phat_giao_-_c1.pdf473.64 KB
PDF icon dan_nhap_triet_hoc_phat_giao_-_c2.pdf465.01 KB
PDF icon dan_nhap_triet_hoc_phat_giao_-_d.pdf475.81 KB
PDF icon dan_nhap_triet_hoc_phat_giao_-_e.pdf507.06 KB
PDF icon han_co_4_-_a.pdf514.23 KB
PDF icon han_co_4_-_c1.pdf478.31 KB
PDF icon han_co_4_-_c2.pdf467.48 KB
PDF icon kinh_tang_chi_-_a.pdf518.07 KB
PDF icon kinh_tang_chi_-_c1.pdf482.56 KB
PDF icon kinh_tang_chi_-_c2.pdf476.35 KB
PDF icon kinh_tang_chi_-_d.pdf486 KB
PDF icon pali_4_-_d.pdf402.53 KB
PDF icon pali_4_-_e.pdf421.32 KB
PDF icon tong_phai_phat_giao_viet_nam_-_a.pdf433.13 KB
PDF icon tong_phai_phat_giao_viet_nam_-_c1.pdf398.84 KB
PDF icon tong_phai_phat_giao_viet_nam_-_c2.pdf388.66 KB
PDF icon tong_phai_phat_giao_viet_nam_-_d.pdf398.94 KB
PDF icon tong_phai_phat_giao_viet_nam_-_e.pdf427.03 KB
PDF icon van_hoc_pali_-_a.pdf510.69 KB
PDF icon van_hoc_pali_-_c1.pdf474.23 KB
PDF icon van_hoc_pali_-_c2.pdf463.54 KB
PDF icon van_hoc_pali_-_d.pdf474.83 KB
PDF icon van_hoc_pali_-_e.pdf495.27 KB
PDF icon anh_van_phat_phap_1_-_e.pdf493.13 KB
PDF icon han_co_1_-_a.pdf515.71 KB
PDF icon han_co_1_-_c1.pdf480.12 KB
PDF icon khai_luan_phat_hoc_-_a.pdf520.67 KB
PDF icon khai_luan_phat_hoc_-_c1.pdf486.8 KB
PDF icon khai_luan_phat_hoc_-_c2.pdf479.3 KB
PDF icon khai_luan_phat_hoc_-_d.pdf489.37 KB
PDF icon khai_luan_phat_hoc_-_e.pdf522.04 KB
PDF icon kinh_trung_bo_-_a.pdf520.83 KB
PDF icon kinh_trung_bo_-_c1.pdf485.1 KB
PDF icon kinh_trung_bo_-_c2.pdf475.85 KB
PDF icon kinh_trung_bo_-_d.pdf483.19 KB
PDF icon kinh_trung_bo_-_e.pdf485.67 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_-_a.pdf517.47 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_-_c1.pdf483.45 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_-_c2.pdf473.13 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_-_d.pdf483.97 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_-_e.pdf513.22 KB
PDF icon pali_1_-_c2.pdf392.77 KB
PDF icon pali_1_-_d.pdf406.4 KB
PDF icon pali_1_-_e.pdf430.24 KB
PDF icon phuong_phap_nguyen_cuu_-_a.pdf517.09 KB
PDF icon phuong_phap_nguyen_cuu_-_c1.pdf479.43 KB
PDF icon phuong_phap_nguyen_cuu_-_c2.pdf469.34 KB
PDF icon phuong_phap_nguyen_cuu_-_d.pdf479.99 KB
PDF icon phuong_phap_nguyen_cuu_-_e.pdf513.89 KB
PDF icon tieng_viet_thuc_hanh_-_a.pdf432.15 KB
PDF icon tieng_viet_thuc_hanh_-_c1.pdf399.98 KB
PDF icon tieng_viet_thuc_hanh_-_c2.pdf390.21 KB
PDF icon tieng_viet_thuc_hanh_-_d.pdf402.41 KB
PDF icon tieng_viet_thuc_hanh_-_e.pdf428.74 KB