Danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia khoa PHTX khoá VIII năm 2022