Danh sách học viên khóa VII, VIII khoa Phật học từ xa được xét chuyển tín chỉ tương đương