Danh sách học viên nộp bài thu hoạch và tiểu luận GK5 - ĐTTX6 và GK1- ĐTTX7 (12-11-2021)