Lịch & cập nhật 10.8-Danh sách dự thi bổ sung tín chỉ tốt nghiệp năm 2023 (ngày 12-13/8/2023)