Lịch học online ngày 16 & 17-10-2021 của khóa VI & khóa VII