Lịch học online tuần bổ sung ngày 11-12/6/2022 Khóa VI & Khóa VII