Lịch học trên zoom tối 19-24/12/2022 Khóa VII, Khóa VIII