Lịch học trực tiếp CS1 & online từ ngày 10-13/11/2022 Khóa VI, Khóa VII & Khóa VIII