Lịch học trực tiếp CS1 & online từ ngày 21-27/11/2022 Khóa VI, Khóa VII & Khóa VIII